Na co si dát pozor

Každý pracovní úraz je vždy nepříjemná událost, která více či méně zasáhne do života poškozeného a jeho blízkých. Aby zásah do vašeho života byl co nejmenší nebo alespoň co nejpřijatelnější, je dobré vědět, jaké obtíže vás při řešení pracovního úrazu můžou potkat.

Zaměstnavatel

 • Záznam o úrazu

Žádejte zaměstnavatele, aby sepsal Záznam o úrazu, v němž budou vylíčeny podstatné okolnosti průběhu úrazu.

Pokud zaměstnavatel uvede jakoukoli skutečnost, s níž nebudete souhlasit, napište to do všech vyhotovení Záznamu, klidně propiskou.

Jeden originál Záznamu o úrazu je zaměstnavatel povinen Vám vydat. Vyžádejte si jej, jedná se dokument důležitý pro řešení odškodnění

Pokud Vám zaměstnavatel Záznam o úrazu nevydal nebo dokonce nechce vydat, zajistěte si alespoň kopii záznamu z Knihy úrazů (stačí foto)

Svědci

Pokud byli svědky vašeho úrazu vaši další spolupracovníci, nechte si od nich, jakmile to bude možné, napsat čestné prohlášení, v němž vylíčí průběh nehodového děje. Stačí stručné potvrzení, jak se událost stala.

 • Projednání

Zaměstnavatel je povinen s vámi projednat způsob a rozsah náhrady škody. Ačkoli to většinou nedělají, nepřistupujte na žádné dohody typu – ztrátu na výdělku vám vyplatíme až po skončení pracovní neschopnosti.

 • Průměrný výdělek

Vzhledem k tomu, že ztráta na výdělku Vám bude vypočítána podle průměrného hrubého výdělku, kterého jste dosáhli v rozhodném období, požádejte co nejdříve zaměstnavatele o potvrzení o průměrném hrubém výdělku za poslední ukončené kalendářní čtvrtletí a za celý předchozí rok.

Průměrný hrubý výdělek za celý předchozí rok se použije, je-li to pro poškozeného výhodnější a zaměstnavatelé na to rádi zapomínají.

 • Zameškané směny

Pokud pracujete ve směnném nebo jakémkoli nepravidelném provozu, žádejte zaměstnavatele, aby Vám pravidelně posílal rozpis směn i v době pracovní neschopnosti. Budete odškodněni jen za zameškané směny a je dobré vědět, kolik jich mělo být.

 • Ztráta na výdělku

Zaměstnavatel je povinen platit ztrátu na výdělku pravidelně jednou měsíčně. Jakékoli jiné řešení, nebylo-li vzájemně dohodnuto, je porušením zákonné povinnosti zaměstnavatele.

Po skončení pracovní neschopnosti

Požádejte zaměstnavatele o provedení mimořádné lékařské prohlídky u poskytovatele pracovně lékařských služeb (závodní lékař), který vystaví posudek o vaší zdravotní způsobilosti vykonávat dosavadní práci.

Převedení na jinou práci

Pokud nejste zdravotně způsobilý vykonávat dosavadní práci, je zaměstnavatel povinen převést Vás na jinou vhodnou práci a doplácet Vám do průměrného hrubého výdělku.

Při převedení na jinou práci je potřeba vstupní lékařská prohlídka o zdravotní způsobilosti k výkonu této práce.

Výpověď

Pokud není možné další pokračování pracovního poměru, nedávejte sami výpověď a nepřistupujte na dohodu o ukončení pracovního poměru.

Nechte zaměstnavatele, ať Vám sám dá výpověď. Po celou dobu do skončení pracovního poměru Vám bude vyplácet náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku, i když pro Vás nebude mít vhodnou práci.

Pokud jsou zde zdravotní důvody, pro něž nemůžete nadále vykonávat svou dosavadní práci, je nezbytné mít posudek o zdravotním stavu vydaný poskytovatelem pracovně lékařských služeb, v němž to bude výslovně uvedeno. V posudku by měla být také uvedena příčinná souvislost s pracovním úrazem. Pouze v takovém případě Vám vznikne nárok na 12 měsíční odstupné.

Lékař

 • Příčinná souvislost

Dohlédněte, aby na všech lékařských zprávách a na neschopence bylo uvedeno, že se jedná o pracovní úraz.

 • Lékařské zprávy

Vždy si vyžádejte kopie všech lékařských zpráv při každé návštěvě lékaře nebo v nemocnici.  Máte na to právo.

 • Ostatní účty

Vždy si schovávejte účty od veškerých nákladů, které jste v souvislosti s léčením vynaložili, včetně účtů z lékárny, parkovného, jízdenek, atp.

Návrat do práce po skončení PN

Velikým úskalím a často opomíjenou problematikou související s pracovním úrazem, je skončení pracovní neschopnosti a návrat do zaměstnání. 

Pokud dojde k naprostému vyléčení zaměstnance a ten po skončení pracovní neschopnosti nastoupí zpět do práce na své původní místo bez jakýchkoli zdravotních potíží a omezení, je to ta nejlepší varianta.

Bohužel jsou časté případy, kdy pracovní úraz zanechá na zdraví zaměstnance trvalé nebo dočasné následky, které mu komplikují nebo zcela znemožňují další výkon práce, kterou dosud pro zaměstnavatele vykonával. Taková situace má několik řešení, ale každé z nich vyžaduje, aby byl dodržen správný formální postup, který zákon předpokládá. Následně uvedeme několik nejběžnějších variant.

Vzhledem k tomu, že se může jednat o významné nároky na náhradu škody, na které může mít poškozený zaměstnanec nárok, a jejichž výše je ovlivněna právě dodržením správného postupu, doporučujeme, abyste svou situaci konzultovali bezplatně s naší poradnou nebo s námi doporučeným specializovaným advokátem, jehož služby jsou pro vás ve výsledku rovněž bezplatné.

Mimořádná lékařská prohlídka

V první řadě by měl poškozený zaměstnanec, kterému byla ukončena pracovní neschopnost, bez ohledu na jeho zdravotní stav, po skončení pracovní neschopnosti, okamžitě požádat svého zaměstnavatele o provedení mimořádné lékařské prohlídky u poskytovatele pracovně lékařských služeb, který posoudí jeho způsobilost k výkonu dosavadní práce.

Poskytovatel pracovně lékařských služeb musí vydat lékařský posudek, v němž uvede jeden z následujících posudkových závěrů :

 • způsobilý
 • způsobilý s podmínkou
 • zdravotně nezpůsobilý
 • dlouhodobě pozbyl zdravotní způsobilost

Některé triky zaměstnavatelů

Někteří zaměstnavatelé také využívají triku, kdy převedou zaměstnance na jinou práci, kterou zaměstnanec nechce z nejrůznějších důvodů vykonávat, a proto ji odmítne. V takovém případě se bude zaměstnanci započítávat do výpočtu renty (ztráta na výdělku po skončení pracovní neschopnosti) výdělek, kterého by dosahoval na místě na něž by byl převeden.

Dalším trikem je ukončení pracovního poměru dohodou bez uvedení důvodu. V takovém případě se zaměstnanec musí soudní cestou domáhat vyplacení odstupného a prokazovat důvod rozvázání pracovního poměru. Navíc přichází o náhradu mzdy za 2 měsíce výpovědní lhůty.

Vzhledem k tomu, že popis triků některých zaměstnavatelů může být také návodem pro další zaměstnavatele, neuvádíme všechny ani neuvádíme podrobnosti, abychom maximálně chránili poškozené zaměstnance. Pokud se Vás podobný problém týká, určitě kontaktujte naši poradnu, abychom vás mohli provést nástrahami pracovněprávních vztahů. 

Povinnosti zaměstnance

V souvislosti s pracovním úrazem vznikají poškozenému také zaměstnanci některé povinnosti.

Z těch nejdůležitějších je nutné zmínit alespoň tyto:

Zaměstnanec je povinen bezodkladně oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci svůj pracovní úraz, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí, a pracovní úraz jiného zaměstnance, popřípadě úraz jiné fyzické osoby, jehož byl svědkem, a spolupracovat při objasňování jeho příčin. Nesplnění těchto povinností může mít za následek ztížení možnosti vyplacení případné náhrady škody pro zaměstnance.

Zákoník práce dále upravuje povinnosti zaměstnance související se zajištěním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Pokud tyto povinnosti zaměstnanec poruší a zároveň utrpí pracovní úraz, může se zaměstnavatel zcela či částečně zprostit za podmínek stanovených zákonem své odpovědnosti za vzniklou škodu.