Pokud budete chtít podpořit naši činnost, můžete tak učinit zasláním libovolné částky na bankovní účet SUBVENTIO o.s., spolek

č.ú. – 2800492196/2010 , var.symbol 6969, FIO banka a.s.

Díky vašim příspěvkům budeme mít možnost:

  • pokračovat v poskytování bezplatného poradenství poškozeným a pozůstalým po dopravních nehodách
  • vytvářet a vydávat osvětové a informační materiály (brožury, letáky aj.)

Daňové zvýhodnění dárců:

Daňové zvýhodnění dárců upravuje zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu. Výše odečitatelné položky se liší u fyzických a právnických osob.

Fyzické osoby si od základu daně mohou podle § 15 odst. 8 zákona odečíst hodnotu darů, pokud jejich součet ve zdaňovacím období přesáhne 4 % ze základu daně, resp. činí-li alespoň 1 000 Kč. Celkově lze odečíst až 10 % ze základu daně.

Dárce vykazuje poskytnutý dar potvrzením, které mu příjemce daru vystaví. Zaměstnanci předají potvrzení do své mzdové účtárny, nejlépe souhrnně za celý předešlý kalendářní rok, nejpozději však do konce února následujícího roku. V březnové výplatě je pak dárci přeplatek vyplacen jako součást ročního daňového zúčtování.

Osoby samostatně výdělečně činné a zaměstnanci, kteří si daňové přiznání zpracovávají sami, uplatní dar ve třetím oddílu daňového formuláře (řádek 46) a potvrzení o daru k němu připojí jako přílohu. 

Právnické osoby mohou darovat dar bez protiplnění nebo „dar“ s protiplněním (tzv. sponzoring).

Dar si mohou dle § 20 odst. 8 zákona o daních odečíst od základu daně, pokud hodnota daru činí alespoň 2 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % ze základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. Dar dárce dokládá nejlépe darovací smlouvou či kopií výpisu z účtu.

Sponzoring je pro poskytovatele daňovým nákladem. Protiplněním je např. reklamní služba. V tomto případě uzavírá „dárce“ s příjemcem smlouvu o spolupráci nebo o poskytování reklamních služeb. Příjemce tento příjem daní.

Pro firmu má dar i sponzoring stejný dopad. V obou případech se snižuje její daň z příjmu. U daru odečtem ze základu daně, u sponzoringu tím, že se zvýší daňově uznatelné náklady.