Seznam nejvíce požadovaných dokladů

 U škod na zdraví

1. Zdravotní dokumentace

 • doklad o trvání pracovní neschopnosti (PN), tj. s datem začátku i ukončení PN
 • lékařské zprávy (např. propouštěcí zpráva z nemocnice, apod.)
 • lékařský posudek o bolestném nebo ztížení společenského uplatnění
 • znalecký posudek o bolestném a o ztížení společenského uplatnění, různé další potvrzení od lékaře
 • doklady o léčebných pobytech, lázeňské léčbě, rehabilitaci
 • dokumentace od psychiatra, psychologa
 • příjmové doklady související se zdravotní péčí (náklady léčení)

2. Dokumentace z inspektorátu práce, policie, státního zastupitelství, soudu

 • protokoly a rozhodnutí inspektorátu práce
 • pravomocné rozhodnutí o míře zavinění třetí osobou
 • usnesení nebo jiné rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení, svědecké výpovědi, znalecké posudky

3. Dokumentace od klienta

 • účty (originály) – náklady spojené s léčením (cestovní náklady, ošetřovatelka, pomoc v domácnosti, nákup léků, zdravotních pomůcek a materiálu)
 • účty (originály) – nabývací doklady k věcem, resp. čestné prohlášení o nabytí věci – v případech věcné škody)
 • pracovní smlouva, potvrzení zaměstnavatele o ztrátě na výdělku, u OSVČ kopie daňového přiznání za předchozí rok (před DN)
 • rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu

4. Dokumentace od zaměstnavatele

 • potvrzení zaměstnavatele o ztrátě na výdělku – u zaměstnaneckého pracovního poměru
 • zápis a dokumentace BOZP
 • záznam o úrazu
 • dokumentace a korespondence z pojišťovny

U tragických pracovních úrazů

 • Kopie úmrtního listu zemřelého
 • Kopie dokladu, prokazující příbuznost pozůstalé osoby(zejm. rodný list u dětí a sourozenců, oddací list u manžela)
 • Kopie občanského průkazu pozůstalé osoby(doklad není sice nezbytně nutný pro uplatnění nároku, ale v praxi jeho doložení většina pojišťoven u tragických nehod požaduje, a pokud není doložen, zbytečně se prodlužuje doba čekání na odškodnění)
 • Kopie dokladů k nákladům spojeným s pohřbem(např. faktura z pohřebního ústavu, účtenky ze smuteční hostiny nebo v souvislosti se zřízením pomníku nebo náhrobní desky apod.)