Dopravní nehoda

Odpovědnost za způsobenou škodu

Dopravní nehoda má vždy minimálně jednoho viníka, který je zodpovědný za veškerou způsobenou škodu. Pokud je viníků dopravní nehody více, odpovědnost za škodu se mezi nimi dělí dle míry zavinění.

Naprostá většina dopravních nehod je způsobena motorovými vozidly, která jsou ze zákona pojištěna na odpovědnost za škodu způsobenou provozem vozidla – tzv. povinné ručení. Proto není nutné se obávat nemajetnosti viníka, téměř vždy bude škodu hradit některá z pojišťoven.

I v případě, že policie není schopna viníka určit, případně je neznámý, mají poškození nárok na náhradu škody.

  

Nárok na odškodnění

Nárok na odškodnění (náhradu vzniklé škody) mají všichni poškození. Poškozeným je každý účastník dopravní nehody, kterému vznikla škoda, a nezpůsobil ji vlastní vinou. Poškozenými jsou osoby, které utrpěly zranění, pozůstalí po usmrcených osobách, rodiny nebo i nepříbuzné osoby velmi blízké poškozeným, případně nepřímí účastníci dopravní nehody.

Při náhradě škod na zdraví nehrají roli jakékoliv příbuzenské ani jiné vztahy mezi viníkem a poškozeným. Příklad: vozidlo, ve kterém jedou manželé, způsobí dopravní nehodu a oba jsou zraněni. Řidič vozidla nárok na odškodnění z „povinného ručení“ mít nebude, spolujezdec může uplatnit nároky v plné výši.

Při náhradě škod na zdraví je také možný souběh plnění z více druhů pojištění. Tzn. z „povinného ručení“, havarijního pojištění, životního, úrazového, cestovního a dalších typů pojištění.

Při škodě způsobené dopravní nehodou je poškozený oprávněn požadovat náhradu veškeré škody, která mu v příčinné souvislosti s dopravní nehodou vznikla:

• škoda na zdraví – fyzická i psychická

• věcná škoda

• škoda na životě